Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών Γ. Μέγα - 2, Επεξ. Παραμ. Τύπων και Παραλλαγών ΑΤ 700-749
Aννα Αγγελοπούλου, Αίγλη Μπρούσκου
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, Αθήνα 1994