Ο θυμός των παιδιών
Alba Marcoli
Παραμύθια για την κατανόηση της παιδικής συμπεριφοράς, University Studio Press
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών, Θεσσαλονίκη 2001
univstud@spark.net.gr