Ελληνικά Παραμύθια Β΄- Τα αλληλοβόρα
Aννα Αγγελοπούλου
Βιβλιοπωλείον της “Εστίας” ΙΔ ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ ΑΕ, Αθήνα 2004
info@hestia.gr, http://www.hestia.gr