Ελληνικά παραμύθια Α - Οι παραμυθοκόρες
Aννα Αγγελοπούλου
Βιβλιοπωλείον της “Εστίας” ΙΔ ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ ΑΕ, Αθήνα 2002, info@hestia.gr, http://www.hestia.gr