Ελληνικά Παραμύθια Τόμος Β
Γ.Α. Μέγας
Βιβλιοπωλείον της “Εστίας” ΙΔ ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ ΑΕ, Αθήνα 1999
info@hestia.gr, http://www.hestia.gr