Ελληνικά Παραμύθια Τόμος Α
Γ.Α. Μέγας
Βιβλιοπωλείον της “Εστίας” ΙΔ ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ ΑΕ, Αθήνα 2000,
info@hestia.gr, http://www.hestia.gr